Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६

संघीय ऐन

2 नेपालको संविधान

संविधान

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.