शम्भु प्रसाद शाह

शम्भु प्रसाद शाह (गुनासो सुन्ने अधिकारी)

शम्भु प्रसाद शाह

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.