Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 प्रदेश नं. १ प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६

प्रदेश नं. १ को ऐन

2 प्रदेश नं. १ निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता ऐन, २०७७

प्रदेश नं. १ को ऐन

3 प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७७

प्रदेश नं. १ को ऐन

4 वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६

संघीय ऐन

5 औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६

संघीय ऐन

6 रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५

संघीय ऐन

7 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५

संघीय ऐन

8 श्रम ऐन, २०७४

संघीय ऐन

9 साझेदारी ऐन, २०२०

संघीय ऐन

10 प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४

संघीय ऐन

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.