Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 प्रदेश बजार अनुगमन नियमावली, २०७६

प्रदेश नं. १ को नियमावली

2 प्रदेश नं. १ प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७

प्रदेश नं. १ को नियमावली 

3 प्रदेश नं. १ निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता नियमावली, २०७८

प्रदेश नं. १ को नियमावली

4 वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७

संघीय नियमावली

5 रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५

संघीय नियमावली

6 उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६

संघीय नियमावली

7 श्रम नियमावली, २०७५

संघीय नियमावली

8 प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन नियमाबली, २०३४

संघीय नियमावली